Ako prebieha implementácia ERP?

Implementácia ERP systému je náročná etapa digitalizácie firmy hlavne z dôvodu vyťaženia zamestnanou. Tí musia popri svojej pracovnej agendy tiež dávať súčinnosť na implementácií ERP systému.

Ako prebieha implementácia ERP systému?


Vo všeobecnosti môžeme povedať, že nasadenie systému má niekoľko fáz. Avšak každé nasadenie projektu je iné a záleží od komplexnosti dodávky systému. Uvediem príklad: Nasadenie jednoduchého e-shopu s fakturačným modulom bez kamennej predajne môže byť do 5 dní, pričom firma so zákazkovou výrobou s polotovarmi a požiadavkou na systém automatického objednávania materiálov pre výrobu môže trvať do 3 mesiacov.

Vo všeobecnosti hovoríme o týchto fázach projektu:

1. Vypracovanie ponuky: 

V prvom rade vypracujeme ponuku na základe potrieb spoločnosti. Potreby spoločnosti sú identifikovaná na analytických stretnutiach so zákazníkom. Následne identifikované potrebné funkcie sú nadcenené v ponuke.

2. Detailná analýza:

Vo fáze detailnej analýzy sú organizované sedenia s kľučovími užívateľmi na identifikovanie všetkých potrebných procesov, potrieb organizácie a potrebných detailov pre implementáciu procesov. Všetky identifikované detaily sa zapisujú do zápisov z pracovných stretnutí resp. je vytváraný jeden dokument nazývaný cieľový koncept. Tento dokument je následne potvrdený zákazníkom ako východzí dokument pre implementáciu procesov.

3. Implementácia:

Na základe vypracovanej procesnej dokumentácie v detailnej analýze sú procesy v systéme nastavené.

4. Testovanie:

Vo fáze testovania si zákazník osvojuje samotný systém testuje nastavené procesy a funkcie za výraznej podpory konzultantov.

5. Migrácia dát:

Najdôležitejou fázov projektu ja "krmenie" systému dátami zákazníka. Príprara dát je vždy na pleciach zákazníka (majiteľa dát). Všetky dáta, ktoré je potrebné nahrať do systému sú pripravené do excel súboru z ktorého sa následne nahrávajú do systému.

Najčastejšie migrované dáta:

  • dodávatelia / odberatelia / kontakty

  • materiály / služby

  • skladové zásoby a hodnota skladových zásob

6. Go-live and Hiper-care fáza:

Začiatok využívania systém kedy sa poskytuje zvýšená podpora systému zákazníkovi.