Logistika

Pod logistikou rozumieme všetky operácie v rámci podniku, ktoré sú vykonávané s  materiálom, alebo tovarom ako sú napr. nákup, predaj, skladovanie, ale aj jeho spracovanie teda výroba.

Systém Odoo ERP všetky tieto oblasti pokrýva a sú na seba úzko naviazané.

Odoo • Text and Image

Nákup

Nákup nateriálu, tovaru, služieb, potvrdenie dodania s následnou fakturáciou

Predaj  

Predaj a distribúcia materiálu a tovaru, alebo služieb

Fakturácia

Evidencia dodaných a vystavených faktúr

Nákup

Nákup je základným modulom, fungovanie obstarávania materiálov, spotrebných materiálov, alebo služieb v podniku. V tomto module sa riadia všetky interné aj externé obstarávacie procesy, nakupované ceny, ...

Vysúťaženie (tendrovanie) nákupných cien:  Proces na získanie nakupných cien (ponúk) od dodávateľov s výberom najlepšej ponuky
Kontrakt managment: Evidencia dohodnutých nákupných cien s dodávateľmi a vystavovanie nákupných objednávok v týchto dohodnutých cenách
Obstarávanie s ponukou: Vyžiadanie si ponuky s následným vystavením nákupnej objednávky po akceptovaní ponuky
Obstaranie bez ponuky: Vystavenie nákupnej objednávky na dodávateľa

Predaj

Modul predaja je pridružený (pomocný) modul k modulu fakturácie. Je to výborný nástroj na mapovanie obchodného procesu a je integrovaný napríklad na modul WebShopu, CRM, alebo fakturácie. V tomto module je zabezpečené vystavenie cenových ponuky, a po ích schválení vytvorenie predajných zákaziek resp. priame vytvorenie predajnej zákazky. 

Fakturácia

Modul fakturácie je module, ktorý môže byť inštalovaný samostatne, alebo spolu s modulom predaja. V tomto module vystavujeme faktúry, alebo predfaktúry zákazníkom.